ਈ-ਪਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰ

  • ਈ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੋਰੇਜ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਜ ਵਰਗੀਆ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹ ੋਏ ਹਨ|
  • ਮੈਡੀਕਲ ਅੈਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਨ|
  • ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|